• شعری زیبا تقدیم به حاج قاسم سلیمانی

    افتخار ایران است نامت ای سلیمانی مهربان و دلسوزی از دیار کرمانی اقتدارت ای سردار مایه مباهات است! بی تو شاید این کشور رو نهد ب ویرانی چشم غربیان ترسید از حضور فعالت بی گمان ک این تهدید نیست جز پریشانی از عراق تا لبنان یک صدا تو را خوانند ای امید این مردم در صف دلیرانی مثل کوه میمانی استوار و پابرجا رعشه بر تنش افتاد این نظام ظلمانی ارزشت در این اشعار بی گمان نمیگنجد ای دلاور ایران قاسم سلیمانی

    «مطالعه بیشتر»